Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod jsou firmou KRÁLOVOPOLSKÁ dodávány českým i zahraničním zákazníkům od roku 1957. Obchodní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou zaměřeny na stavby čistíren odpadních vod z komunální i průmyslové sféry.

Čistírny odpadních vod jsou dodávány s technologií čištění, zabezpečující splnění požadavků na kvalitu odpadních vod vypouštěných do vod povrchových v souladu s legislativou ČR a EU.

  

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA dodává komunální čistírny odpadních vod formou dodávek staveb „na klíč" i dodávek provozních souborů staveb pro kapacity ČOV nad 500 EO. Čistírny průmyslových odpadních vod využívají technologie fyzikálního, chemického nebo biologického čištění podle charakteru produkovaných vod.

Čistírny komunálních odpadních vod

Čistírny odpadních vod  500 - 5 000 E0

Biologický stupeň čistírny využívá různé modifikace aktivačního procesu s aerobní stabilizací kalu. Biologické procesy čištění v aktivaci probíhají v různém uspořádání (směšovací aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací, předřazená denitrifikace s nitrifikací, aktivace typu SBR).

Dosahováno je snížení organického znečištění, obsahu dusíku a fosforu v odtoku. Královopolská RIA nabízí čistírny v typové řadě s označením RIA 500 - 5 000 RD/N a RSDN.

Čistírny odpadních vod  5 000 - 50 000 EO

Biologický stupeň čistírny využívá modifikací aktivačního procesu s aerobní stabilizací kalu. Snížení organického znečištění, obsahu dusíku a fosforu je provedeno biologickým způsobem, k odstranění fosforu jsou využívány podle potřeby chemické srážecí postupy. Aktivační procesy probíhají v různém provedení (oběhová aktivace, předřazená denitrifikace s nitrifikací, varianty se selektorem příp.oddělenou regenerací kalu).

Čistírny odpadních vod nad 50 000 EO

Navržená technologie odpovídá místním podmínkám a charakteru odpadních vod. Čistírna odpadních vod sestává z částí hrubého a mechanické předčištění s primární sedimentací, biologického stupně čištění aktivovaným kalem, kalové a plynové hospodářství, zpracování a likvidaci kalu. Dočištění odpadních vod je řešeno filtrací vody v odtoku, event.hygienickým zabezpečením.

 

Čistírny průmyslových odpadních vod

Čistírny odpadních vod strojírenského, chemického, potravinářského průmyslu a odpadních vod ze zemědělských výrob jsou čištěny speciálními postupy podle charakteru znečištění.

Odtoky z galvanoven a provozů zušlechťováni kovů

Kyselé, alkalické vody, vody s vysokou solností nebo toxickým znečištěním v odpadních vodách jsou zneškodňovány neutralizací, chemickými postupy s konečnou úpravou solnosti.

Odtoky z oceláren a železáren

Zbytkové znečištění předčištěných amoniakálních vod z koksoven, vod z moření ve válcovnách a odtoků, obsahujících kyanidy je odstraněno neutralizací a biologickým způsobem.

Chemické a farmaceutické odpadní vody

Čistírny sestávají z předčištění a aerobního nebo anaerobně – aerobního biologického procesu čištění. Poloprovozní zkoušky na pilotních jednotkách jsou zpravidla nezbytné.

Odpadní vody rafinérské a petrochemické

Odstranění olejů gravitačním způsobem je prováděno ve dvou stupních. Likvidace emulgovaných olejů je řešena chemicky nebo fyzikálně. Koncovým stupněm je vysoko-zatěžované biologické čištění.

Odpadní vody potravinářské a vody ze zemědělských výrob

Organicky velmi znečištěné vody jsou čištěny ve vysoko-zatěžovaných anaerobních UASB reaktorech. Anaerobní stupeň je doplněn aerobním dočištěním. Méně znečištěné odpadní vody jsou čištěny odstavným systémem SBR. Odpady z dobytčích farem a jatek jsou čištěny podle charakteru zdroje kombinacemi anaerobních a aerobních technologií čištění, kompostováním.