Vodní hospodářství

Obchodní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou zaměřeny na stavby čistíren odpadních vod a úpraven vod z komunální i průmyslové sféry.

Čistírny odpadních vod

Dodáváme komunální čistírny odpadních vod formou dodávek staveb „na klíč“ i dodávek provozních souborů staveb pro kapacity ČOV nad 500 EO. Čistírny průmyslových odpadních vod využívají technologie fyzikálního, chemického nebo biologického čištění podle charakteru produkovaných vod.

Více informací o čistírnách odpadních vod

Úpravny vod

Sestavy technologických aparátů a nádrží úpraven vod i jejich částí jsou dodávány pro účely úpravy pitných vod, úpravy průmyslových provozních vod a úpravy se speciálním zaměřením. Dodávky úpraven vody je možné rozšířit o samonosné ocelové věžové vodojemy.

Úpravny podzemních i povrchových vod jsou dodávány vždy na podkladě místních podmínek, požadavků na stupeň úpravy a účelu využití.

Typy úpraven vod:

  • blokové a mobilní úpravny vody (výkon do 5 l/s)
  • stavebnicové úpravny vody (výkon do 80 l/s)
  • velké úpravny vody (výkon do 3 000 l/s)

Více informací o úpravnách vod